Val av språk inför årskurs 6

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Inför årskurs 6 ska varje elev göra ett språkval i enlighet med 10 kap. 4 § skollagen (2010:800). Språket som du väljer läser du i grundskolan i årskurs 6 till 9. Du kan sedan fortsätta läsa det i gymnasieskolan, under förutsättning att den skola du söker erbjuder språket. De kommunal grundskolorna i Höganäs erbjuder franska, tyska och spanska som språkval på samtliga skolor. Du väljer språk i årskurs 5, senast den 2 april. Du som inte har e-legitimation eller inte är vårdnadshavare kan inte ansöka via denna e-tjänst. Eleven ansöker via blankett som hen får från skolan.

Det krävs minst 5 elever som väjer språket, enligt 9 kap 5-7§§ skolförordningen (2011:185) för att undervisningsgrupp ska anordnas. Det är rektorn som beslutar hur stor gruppen kan vara utifrån aktuella förutsättningar för organisationen och verksamheten, enligt 2 kap 10§ skollagen (2010:800).

En elev kan istället för franska, tyska eller spanska välja något av följande språk, som språkval:

  • Det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i

  • Svenska eller svenska som andraspråk under förutsättning att eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk (undervisningen är riktad till elever som riskerar att inte nå lägsta kravnivå, E, i ämnet)

  • Engelska (undervisningen är riktad till elever som riskerar att inte nå lägsta kravnivå, E, i ämnet)

  • Teckenspråk

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • båda vårdnadshavarnas signatur
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa