Grundskola - välja eller byta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här meddelar du som bor i Höganäs kommun vilken grundskola du väljer om du byter. Du använder även e-tjänsten om du har flyttat till kommunen och vill välja grundskola.  Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

Det är du som vårdnadshavare som fyller i och signerar ansökan. För din säkerhet identifierar du dig med e-legitimation. Båda vårdnadshavarna måste signera ansökan.

Byter du till en fristående skola behöver du även ta kontakt med den skolan för att ansöka om plats, här meddelar du kommunen vilket val du har gjort.

Enligt skollagen (2010:800) ska den information som behövs för att underlätta övergången för eleven lämnas av skolan.

3 kap. 12 j § skollagen

"När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

De uppgifter du lämnar i ansökan registreras i kommunens ärendehanteringssystem och vid placering i kommunens elevregister. Kontaktuppgifter till vårdnadshavare och elev finns även i kommunens system för frånvarohantering. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i kommunen Behandling av personuppgifter – Höganäs kommun (hoganas.se) och inom utbildningsnämndens verksamheter Utbildningsnämnden – Höganäs kommun (hoganas.se) 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa