Bli leverantör enligt LOV - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du som företagare om att bli leverantör för serviceinsatser och hemvårdsinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). För att ansöka behöver du e-legitimation för ditt företag.

Socialnämnden i Höganäs kommun bjuder in leverantörer att löpande lämna anbud om att bedriva hemvård och/eller serviceinsatser i enlighet med aktuellt förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Med hemvård avses biståndsbedömda omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL) samt delegerade och/eller instruerade insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) upp till och med undersköterskenivå i ordinärt boende. Med omsorgsinsatser avses stöd- och hjälpinsatser som framgår av biståndsbeslut enligt SoL. I uppdraget ingår även att leverantören ska kunna utföra hemsjukvård på delegation och/eller instruktion från kommunens legitimerade personal.

Med serviceinsatser avses städning, inköp och tvätt.

Mer information om vilka krav som ställs på leverantörerna av hemvårds- och serviceinsatser finns i respektive förfrågningsunderlag för kundval.

Verksamhetsbeskrivning ska fyllas i enligt kommunens mall (finns till höger under knappen Hämta blankett) och som vid godkänd ansökan publiceras på kommunens hemsida.

I ansökan ska följande bifogas:

 • Från och med 1 januari 2019 ska kopia på tillstånd från IVO om att bedriva hemtjänst enligt socialtjänstlagen bifogas ansökan
 • F-skattsedel/FA-skattsedel.
 • Intyg från Skatteverket, blankett SKV 4820, max två månader gammal.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket (ej för enskild firma).
 • Giltig ansvarsförsäkring.
 • Meritförteckning med referenser.
 • Senaste årsredovisningen (ej för nystartat företag).
 • Verksamhetsbeskrivning 

Vid ansökan om att bli leverantör inom kundval hemvård enligt LOV ska även följande bifogas ansökan:

 • Sammanställning av antal anställda inklusive de anställdas kompetens, utbildning och tjänstgöringsgrad.
 • Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Uppgifter om verksamhetsansvarig chef.
 • Redovisning av hur tillgång till vikarier säkerställs.
 • Introduktionsprogram för nyanställda.
 • Kompetensutvecklingsplan för personalen.
 • Redovisning av kvalitetsarbete och ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.
 • Rutiner för hantering av kundens nycklar.
 • Rutiner för hantering av kundens privata medel.
 • Beskrivning av styrning och arbetssätt för att säkerställa god kvalitet.
 • Beskrivning av arbetssätt för riskanalys, avvikelsehantering och klagomålshantering.
 • Rutiner som säkerställer att personalen följer bestämmelser om dokumentation enligt gällande lagstiftning och kommunens rutiner och riktlinjer.
 • Redovisning av hur leverantören avser trygga kundens behov av hemvård även vid störningar och extraordinära händelser.

Genom att behörig företrädare för leverantören skickar in och signerar ansökan försäkrar man att företaget och dess företrädare:

 • Inte är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.
 • Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
 • Inte genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen.
 • Inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
 • Har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatt i hemlandet eller annan stat inom ESS-området.
 • Inte i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av ovanstående paragrafer.
 • Samtliga uppgifter i detta ansökningsformulär samt de bilagor som bifogas till ansökan är aktuella, sanningsenliga och korrekta.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation eller mobilt BankID
 • Tillstånd från IVO (alt. ansökan om tillstånd)
 • F-skattsedel/FA-skattsedel
 • Giltig ansvarsförsäkring
 • Meritförteckning med referenser
 • Registreringsbevis från Bolagsverket (ej för enskild firma)
 • Senaste årsredovisningen
 • Skatteverkets blankett SKV 4820
 • Verksamhetsbeskrivning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa