Kvalitetsrevision privata utförare enligt LOV

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen genomförde under 2019 en kvalitetsrevision för samtliga privata leverantörer av serviceinsatser enligt lagen om valfrihet (LOV). Under 2021 genomförs en ny kvalitetsrevision för att säkerställa att lagstiftning, föreskrifter och rutiner enligt förfrågningsunderlaget för serviceinsatser följs.

Revisionernas genomförande

Kvalitetsrevisionerna utförs av socialförvaltningen på följande sätt:

  • Utskick av frågeformulär. Inhämtning av uppgifter sker via e-tjänst.
  • Granskning av den sociala dokumentationen.
  • Efter revisionen sammanställs resultatet och ett möte för återkoppling och reflektioner hålls med leverantörens VD eller motsvarande.
  • Förslag på åtgärder med förbättringsområden presenteras vid möte med leverantörens VD eller motsvarande.
  • VD eller motsvarande upprättar en åtgärdsplan för de åtgärder som leverantören planerar att vidta. Åtgärdsplanen ska innefatta en tidsplan samt vem som är ansvarig för att åtgärden utförs. Åtgärdsplanen skickas till socialförvaltningen.
  • Avdelningschef och kvalitetscontroller följer upp åtgärdsplanen som även används som underlag vid nästa kvalitetsrevision.

Återföring av resultat

Sammanfattning av resultat presenteras i Höganäs kommuns socialnämnd efter utförda kvalitetsrevisioner.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa