Så här behandlar Höganäs kommun dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Här kan du läsa mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter. Höganäs kommun behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som kommunen tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen.

vårt dataskyddsombud

JP Infonet AB är dataskyddsombud för Höganäs kommuns nämnder och bolag och arbetar med frågor som gäller kommunens egen efterlevnad av dataskyddsförordningen. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter, e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se

Personuppgiftsansvarig

Respektive nämnd och bolag inom Höganäs kommun är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas i nämndens eller bolagets verksamhet. Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddslagstiftningen är alltså den nämnd eller det bolag som hanterar ditt ärende.

En personuppgift är allt som kan identifiera dig

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en nu levande fysisk person och identifierar personen. Det kan vara självklara uppgifter som namn, adress, telefonnummer eller personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller en IP-adress. Även foto och rörlig bild är en form av personuppgift, om en person tydligt kan urskiljas på bilden.

Hur får vi del av dina personuppgifter?

När du skickar in ditt ärende i e-tjänsten får vi del av de personuppgifter du lämnat i e-tjänsten. 

anledning till att dina personuppgifer behandlas

Höganäs kommun behandlar personuppgifter för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress och i vissa fall personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnat till oss eller som vi behöver för att till exempel kunna fatta beslut i ett ärende. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den ärendet gäller.

Laglig grund för att behandla personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande dataskyddsförordning. Det innebär att det ska finnas en laglig grund för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Kommunen har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en skyldighet som kommunen har enligt lag, om det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning. Vi har också rätt att behandla personuppgifter för att fullgöra avtal som kommunen ingår med dig. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det. På startsidan för varje tjänst kan du under rubriken personuppgiftshantering se vilka personuppgifter som behandlas i just den e-tjänsten och vilken laglig grund som gäller. 

vem kan få ta del av  dina personuppgifter?

De medarbetare hos Höganäs kommun som kommer ta del av dina personuppgifter är endast de som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. Utöver Höganäs kommun hanteras dina personuppgifter ibland även av kommunens personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som Höganäs kommun har lämnat för behandlingen. Personuppgiftsbehandlingen som utförs av kommunens personuppgiftsbiträden är säkerställd via personuppgiftsbiträdesavtal.

så länge sparas dina personuppgifter

Höganäs kommun har som utgångspunkt att, enligt arkivlagen, bevara allmänna handlingar. Det finns dokumenthanteringsplaner hos nämnderna och bolagen som anger vad som gäller om bevarande och gallring. När ett ärende har slutbehandlats görs en bedömning av vad som ska bevaras i ärendet enligt arkivlagstiftningen. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna behandlas för. Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas på personuppgifter.

Rätt till information (”registerutdrag”)

Du kan begära att få ett besked om huruvida kommunen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa tillsammans med viss närmare information. Detta kallas ofta för begäran av registerutdrag.

Rätt till rättelse

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

När kommunen behandlar personuppgifter inom ramen för sin myndighetsutövning eller för att kunna utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med behandlingen.
 

Offentlighetsprincipen

Kommunen är en myndighet. Meddelanden som skickas till kommunen blir som regel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och som vid en begäran ska lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord kan personuppgifter komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Så länge det inte har en avgörande betydelse för sekretessbedömningen har kommunen ingen rätt att efterforska till vem uppgifterna lämnas ut. Den behandling av personuppgifter som krävs enligt offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndigheters allmänna handlingar, och som sker med stöd av dataskyddsförordningen anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse. Reglerna om allmänna handlingar och arkivregler kan innebära vissa begränsningar av dina rättigheter.

Dataskyddsombud

JP Infonet AB är dataskyddsombud för Höganäs kommuns nämnder och bolag och arbetar med frågor som gäller kommunens egen efterlevnad av dataskyddsförordningen. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som rör vår behandling av dina personuppgifter, via e-post: dso.hoganas@jpinfonet.se
 

synpunkter och klagomål

Har du klagomål på kommunens handläggning kan du kontakta  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet: www.imy.se