Lex Sarah - rapport för uppdragstagare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten rapporterar du som är uppdragstagare inom Höganäs Omsorg AB missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.

Du som är uppdragstagare inom socialnämndens område har en skyldighet att rapportera om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som rör de som får insatser utan att värdera hur allvarlig händelsen är.  Volontärer är ej skyldiga men har möjlighet att rapportera enligt lex Sarah.

De missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som ska rapporteras är sådana som rör den som får  insatser. Om ett ärende istället handlar om verksamheten utan att ha negativ påverkan på en brukare, ska du skriva en avvikelse eller lämna in en synpunkt till din närmsta chef.

Syftet med lex Sarah är att arbeta för att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Skyldigheten för uppdragstagare att rapportera anges i 24 b § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Vad händer med rapporten sen?

Din rapport går till Höganäs Omsorgs registrator som registrerar och diarieför rapporten. Om rapporten innehåller personuppgifter omfattas de av sekretess. Den inträffade händelsen utreds enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.

När en utredning inleds tar utredaren kontakt med berörda parter för att ta reda på vad som har hänt. Utredningen fokuserar på bakomliggande (ofta organisatoriska eller strukturella) orsaker till det som har inträffat och ska leda  fram till en handlingsplan för åtgärder för att minska risken att en liknande händelse inträffar igen.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa