Redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen 4 kap. §§ 29-32. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 30 december. Varje parti ska även utse en särskild granskare. Till redovisningen ska ett granskningsintyg, årsbokslut samt underskriven revisionsberättelse bifogas. Om parti- eller serviceavgifter eller liknande betalats till partiets regional- eller central/riksorganisation ska en mer detaljerad redovisning inges om vilka motprestationer den lokala partiorganisationen får av detta.

Klicka här för att läsa mer om vad redovisningen bör innehålla samt hur granskningsrapporten ska utformas.

När ska redovisning samt granskningsrapport lämnas in?

Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 juni men innan 31 juli så minskas partistödet för nästkommande år med 1/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet för nästkommande år med 3/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 augusti utbetalas inget partistöd nästkommande år.

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa