Ansökan om solceller

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Generellt sett går det att säga att solpaneler eller solceller som följer takets lutning inte är bygglovspliktiga och solpaneler eller solceller som inte följer takets lutning är bygglovspliktigt.

För byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i vår kulturmiljöplan eller som skyddas av bestämmelserna k eller q i detaljplan eller är inom område för riksintresse krävs det dock vanligtvis bygglov för uppförande av solpaneler eller solceller.

I vissa fall kan fristående solcellsanläggningar eller del av solcellsanläggning ses som en byggnad och kan kräva bygglov.

Bygglov kan också krävas för solcellsanläggningar på jordbruksmark då detta kan komma att påverka brukandet av värdefull jordbruksmark.

Här kan du läsa mer om solceller Solenergi – Höganäs kommun (hoganas.se)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa