Skolbyte grundskola läsår 24/25

LÄS MER

Här meddelar du som bor i Höganäs kommun vilken grundskola du väljer om du byter. Du använder även e-tjänsten om du har flyttat till kommunen och vill välja grundskola.  Eftersom det är skolplikt behöver du meddela även om du byter till en fristående skola eller till en skola i en annan kommun.

Det är du som vårdnadshavare som fyller i och signerar ansökan. För din säkerhet identifierar du dig med e-legitimation. Båda vårdnadshavarna måste signera ansökan.

Byter du till en fristående skola behöver du även ta kontakt med den skolan för att ansöka om plats, här meddelar du kommunen vilket val du har gjort.

Enligt skollagen (2010:800) ska den information som behövs för att underlätta övergången för eleven lämnas av skolan.

3 kap. 12 j § skollagen

"När en elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen.

När en elev byter skolform från grundskolan eller anpassade grundskolan till gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan, ska den mottagande skolenheten skyndsamt informera den överlämnande skolenheten om att skolenheten har tagit emot eleven, om det inte är obehövligt. Lag (2022:1315).”

De uppgifter du lämnar i ansökan registreras i kommunens elevregister. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i kommunen Behandling av personuppgifter – Höganäs kommun (hoganas.se) och inom utbildningsnämndens verksamheter Utbildningsnämnden – Höganäs kommun (hoganas.se) 

Frågor om e-tjänsten

Utbildningsförvaltningen
utbildningsforvaltningen@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
kommunen@hoganas.se