Överklagande av beslut från miljöavdelningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här tjänsten kan du överklaga beslut gällande miljö- eller livsmedelsärenden, som fattats av miljöavdelningen eller bygg- och miljönämnden. Det kan gälla till exempel en avgift som du ska betala för miljöfarlig verksamhet, beslut om livsmedelsverksamhet eller miljöverksamhet, eller ett föreläggande om åtgärder. Det kan också gälla ett beslut om avslag på ett klagomål som du lämnat in.

  • Du kan överklaga beslutet senast tre veckor efter det att du fick det.
  • I överklagandet anger du vilket beslut du vill överklaga och vilka skäl du stödjer ditt överklagande på. 

Ditt överklagande granskas alltid först av miljöavdelningen innan det eventuellt sänds vidare till den myndighet som ska pröva överklagandet. 

Vilka myndigheter prövar överklaganden till bygg- och miljönämnden?

  • Länsstyrelsen prövar överklaganden av beslut med stöd av miljöbalken, samt beslut och avgifter med stöd av livsmedels- och foderlagstiftningen.
  • Förvaltningsrätten prövar överklaganden av beslut tagna med stöd av tobakslagen och strålskyddslagen, beslut om sanktionsavgifter inom livsmedelskontrollen och beslut angående marknadskontroller samt beslut utifrån lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.
  • Mark- och miljödomstolen prövar överklaganden av miljösanktionsavgifter.

Om ditt överklagande har kommit in till miljöavdelningen i rätt tid skickas det vidare till den myndighet som ska pröva det, om kontoret inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Har du frågor? Ring handläggaren som står på beslutet.

Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa