Beställ nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som planerar att bygga på din fastighet behöver en så kallad nybyggnadskarta.  Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram i varje enskilt fall efter beställning. Här beställer du din nybyggnadskarta.

Vad är en Nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan är ett underlag när du planerar att bygga på din fastighet. Den är till nytta när du ska ge det nya huset eller tillbyggnaden en riktig placering på tomten, i förhållande till väder-streck, tillfartsväg och höjdförhållanden. Kartan visar byggrätten enligt detaljplan och är därför en viktig handling i din bygglovsansökan.

Nybyggnadskartan finns inte färdig, utan tas fram av kommunen i varje enskilt fall efter beställning. Kartan får inte vara äldre än två år.

Kartan är en sammanställning av många uppgifter som

  • fastighetsgränser
  • servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar
  • gällande planbestämmelser
  • eventuella byggnader, andra markdetaljer som häckar och staket.
  • avvägda markhöjder
  • anläggningstekniska uppgifter (till exempel ledningar för vatten och avlopp, förbindelsepunkt med mera).

För att nybyggnadskartan ska stämma med verkligheten kommer personal från samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs kommun ut för att se om den befintliga kartan behöver uppdateras. Att allt stämmer är viktigt då kartan ska vara underlag för andra handlingar vid ansökan om bygglov.

Kartan visar också vilka grannar som berörs av ditt projekt och som därigenom blir sakägare. De ska ofta få ta del av ritningarna när du söker bygglov.

Aktuella priser för enbostadshus 2024
Fullständig nybyggnadskarta:  från 9 454 kronor
Förenklad nybyggnadskarta: från 4 727 kronor

För övriga typer av byggnation kan man se priserna här Bygglovstaxa eller kan du alltid skicka en fråga till geodata@hoganas.se

Nybyggnadskartan levereras digitalt i PDF-format men kan också fås i dwg eller analogt om så önskas.

För mer information, klicka här.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa