Vatten- och avloppsinstallation - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ska en anmälan om vatten och avloppsinstallation lämnas in?

  • Vid en om- eller tillbyggnad som påverkar befintliga installationer av vatten eller avlopp (VA-installationer)
  • När du ska dränera om huset
  • När vattenmätaren ska flyttas
  • När vatten eller avloppsledningarna ska flyttas
  • När en fastighet ska rivas

För att din anmälan ska godkännas måste den vara komplett med bifogade handlingar. Du hittar information om vilka handlingar vi behöver längre ner i texten. Använder du e-tjänsten så loggar du in med e-legitimation och bekräftar på det sättet din identitet. Du kan spara din anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle om du behöver komplettera med någon uppgift.

Använder du blanketten måste den vara komplett och undertecknad. När du skickar in anmälan godkänner du att kommunen  behandlar de personuppgifter du lämnat i anmälan.

Anmälan måste vara godkänd innan  inkoppling till det allmänna vatten- och avloppsnätet får påbörjas. Normal handläggningstid är tre veckor, under förutsättning att anmälan är komplett. Ofullständig anmälan returneras för komplettering. Behöver nya serviser utföras tar detta arbete cirka fyra till sex veckor efter att anmälan blivit godkänd. Använder du vår e-tjänst får du ett SMS eller ett e-postmeddelande när din anmälan är godkänd, använder du blanketten kommer svaret via post till din folkbokföringsadress.

Vid nybyggnation ska följande handlingar bifogas anmälan

  • Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar
  • Ritning över inre vatten- och avloppsledningar

Vid anslutning av redan befintlig fastighet ska följande handlingar bifogas anmälan

  • Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar

Vid inkoppling till ett trycksatt system måste den kvalitetsansvarige alltid vara behörig VVS-installatör.

Vid flyttning av befintlig vattenmätare ska följande handlingar bifogas anmälan

  • Ritning som visar vattenmätarplacering och ändrad ledningsdragning

Vid dränering eller omläggning av VA-ledningar ska följande handlingar bifogas anmälan

  • Ritning som visar ny eller ändrad ledningsdragning

Vid underlåtenhet att lämna in VA-handlingar, debiteras en avgift enligt gällande taxa.

Information finns också i ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna vatten och avloppsanläggning), samt i Kommunal författningssamling (KFS 2013:11) Taxa för Höganäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
För mer information som ABVA, klicka här.
För mer information om Höganäs kommuns taxa, klicka här.

 

Information om byggvatten och installation av vattenmätare.

Byggvatten

Anmälan om vatten och avloppsinstallation skickas in tillsammans med en enkel skiss över var vattnet ska tas ifrån.
Detta bestäms i samråd med VA-avdelningen (befintlig servis, ny servis eller brandpost)
Anmälan godkänns av VA-avdelningen, handläggningstiden är ca 5 arbetsdagar.
Tid för öppning för byggvatten bokas minst 2 vecka i förväg, telefon; 042-33 71 00. Byggvatten debiteras tills permanent vattenmätare sätts upp eller bokning av stängning sker.

Vattenmätare

Vattenmätare för mätning av förbrukat vatten krävs vid anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Vattenmätaren ägs och hanteras av Höganäs kommun. 
Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplats förberetts med mätarkonsol av behörig installatör. VA-avdelningen sätter upp mätaren efter tidsbeställning, 042-33 71 00.
Mätaren skall placeras frostfritt och lättillgängligt och fastighetsägaren skall lämna huvudmannen fritt och obehindrat tillträde till mätaren.

Vattenmätarplats. Utrymmesbehov för mätare qn 2,5 – 10 m³/h

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa