Ansökan om föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kultur- och idrottsföreningar

Bidrag kan sökas av förening/organisation inom Höganäs kommun som till exempel arrangerar eller står som medarrangör i samband med olika former av kultur- eller idrottsprojekt. Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras genom Höganäs kommuns kommunikationskanaler. I marknadsföringen ska det framgå att projektet stöds av Höganäs kommun.

Bidrag kan också sökas av föreningar för generell starthjälp vid nybildande av förening,   för verksamhetsutveckling/ elitsatsningar och även för kostnader som uppkommer i samband med arrangerandet av lovaktiviteter.

Ansökningar kan komma in löpande under året. Däremot ska den inkomma minst en månad före arrangemangets eller projektets genomförande.

Slutredovisning ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter projektets slutdatum, även det i e-tjänsten. Av redovisningen ska framgå hur projektet genomförts med en ekonomisk redovisning och en utvärdering av projektet. Bidrag som inte använts ska återbetalas om inget annat beslutas.

Funktionshinder- samt pensionärsorganisationer och föreningar som bedriver verksamheter med anknytning till socialtjänstens verksamhet.

Höganäs kommun stödjer det lokala föreningslivet genom olika föreningsbidrag. Inom det sociala området utgår det bidrag till tre typer av föreningar: funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och till föreningar som bedriver verksamhet med anknytning till socialnämndens verksamhet. Här ansöker du om bidrag oavsett vilken föreningstyp du företräder. Du loggar in med e-legitimation för att vi ska kunna säkerställa vem som lämnat in ansökan. När du är inloggad kan du under Mina engagemang lägga in de uppgifter som gäller för den eller de föreningar du företräder, på så sätt behöver du inte ange uppgifterna varje gång. Du kan spara ansökan och fortsätta vid något annat tillfälle om du behöver komplettera med någon uppgift. Du hittar information om de olika bidragen på vår hemsida. Information om normerna för de olika bidragen hittar du nedan.

Ansökan måste vara inskickade mellan den 1 januari och den 31 mars för att anses vara inlämnade i tid. Ansökningar som inkommer utanför den perioden kommer inte att prövas. Ansökan måste innehålla följande handlingar för att bedömas som komplett:

•verksamhetsberättelse för det förflutna årets verksamhet
•balans- och resultaträkning
•revisionsberättelse
•budget för innevarande år
•årsmötesprotokoll
•uppgift om antalet medlemmar per den 31 december föregående år (gäller endast funktionshinder- och pensionärsorganisationerna)

Normer för bidrag - funktionshinderföreningar
Normer för bidrag - pensionärsorganisationer
Normer för bidrag - inom socialtjänstens område

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa