Ansökan om föreningsstöd - kultur och idrott

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag kan sökas av förening/organisation inom Höganäs kommun som till exempel arrangerar eller står som medarrangör i samband med olika former av kultur- eller idrottsprojekt. Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten och marknadsföras genom Höganäs kommuns kommunikationskanaler. I marknadsföringen ska det framgå att projektet stöds av Höganäs kommun.

Bidrag kan också sökas av föreningar för generell starthjälp vid nybildande av förening,   för verksamhetsutveckling/ elitsatsningar och även för kostnader som uppkommer i samband med arrangerandet av lovaktiviteter.

 Ansökningar kan komma in löpande under året. Däremot ska den inkomma minst en månad före arrangemangets eller projektets genomförande.

Slutredovisning ska skickas till kultur- och fritidsförvaltningen senast tre månader efter projektets slutdatum, även det i e-tjänsten. Av redovisningen ska framgå hur projektet genomförts med en ekonomisk redovisning och en utvärdering av projektet. Bidrag som inte använts ska återbetalas om inget annat beslutas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa