Sotning - ansökan om egensotning eller annan utförare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rengöring, det vill säga sotning, och brandskyddskontroll är idag lagreglerat och skall utföras av kommunen utsedd skorstensfejarmästare. Som enskild kan man ansöka om så kallad egensotning, vilket innebär att man får rengöra/sota själv. Du kan också ansöka om att rengöringen ska utföras av annan än den kommunen har utsett. Att själv utföra dessa uppgifter eller låta någon annan utföra dem utan att ha ansökt om egensotning medför inte att man undantas från rengöringsplikt/sotning respektive brandskyddskontroll.

Vem bestämmer om sotningen?

Lagen om skydd mot olyckor och därtill hörande förordning trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll. Intervall för hur ofta kontroll ska ske har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) fastställt i en föreskrift. Dessutom har MSB gett ut ett Allmänt råd och kommentarer om sotning. Lagen innebär inom sotningsområdet att kommunerna har ansvaret för att bestämma fristerna för sotning. 

 

Mer information

Taxa för brandskyddskontroll finns här  och taxa för sotning finns här

Kommunens entreprenör för sotning och brandskyddskontroll är SIMAB.   

Frågor och information kontakta: SIMAB på telefon 042-122025 eller kommunens räddningschef.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa