Beställning av hemsjukvård enligt HSL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här beställer legitimerad personal i bosättningskommunen hemsjukvård till patient/vårdtagare som ska vistas tillfälligt i Höganäs kommun. Beställning via e-tjänsten ska göras i god tid innan planerad vistelse. Av säkerhetsskäl kräver e-tjänsten att du legitimerar dig med mobilt BankID som legitimerad personal. Du som har hemsjukvård från din hemkommun och planerar att vistas i Höganäs kommun ska kontakta legitimerad personal i hemkommunen som i sin tur kontaktar Höganäs kommun.

Vid behov av hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen klickar du här och vid behov av insatser enligt socialtjänstlagen klickar du här.

Hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, har bosättningskommunen huvudansvar för hemsjukvård för invånare som är folkbokförda där, med undantag för akut/nödvändig vård under tillfällig vistelse i annat landsting. Bosättningskommunen ansvarar för de uppkomna kostnaderna.

Höganäs kommun utför hemsjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå medan Region Skåne har ansvaret för läkarinsatser. Tröskelprincipen tillämpas vilket innebär att om den enskilde själv, eller med hjälp av ledsagning, kan ta sig till vårdcentralen ansvarar Region Skåne för vården.

Fakturering till bosättningskommunen sker löpande och beställda insatser debiteras i enlighet med kommunens timtaxa inklusive körtid och körersättning. Priset är 589kr per timme och faktureras hemkommunen. Hyreskostnad för hjälpmedel är enligt Medelpunktens månadshyra + 20 %, därtill transportkostnad.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den enskildes personuppgifter
  • Inhämtat samtycke från den enskilde
  • Fakturaadress till betalare
  • Aktuell tidsperiod
  • Ordination och hälsohistoria
  • Beräknad tidsåtgång

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa