Nominera till Höganäs arkitekturpris 2022

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nominera den byggnad som du tycker ska få Höganäs arkitekturpris 2022! 

Arkitekturpriset delas ut i två klasser, nybyggnad och ombyggnad/renovering och ett antal kriterier är utgångspunkt för juryn när de gör sin bedömning. För nya byggnader eller byggnadsmiljöer gäller att de ska fungera bra i den omgivning där de placerats. För byggnadsmiljöer gäller dessutom att de ska bidra till att upplevelsen i stadsbilden eller landskapet blir positiv. Om- och tillbyggnader ska ta hänsyn till den ursprungliga byggnadens uttryck och särart. För båda priserna gäller att den arkitektoniska kvaliteten är hög.

Befintliga byggnader ska underhållas på ett sådant sätt att kvaliteter och historiska värden tas tillvara på till exempel genom att materialval är genomtänkt och att byggnadsdetaljer vårdas
Enskilda personer, företag eller organisation kan förslå kandidat till utmärkelsen eller själva ansöka fram till den 1 mars 2022.

KRITERIER
• För nya byggnader eller byggnadsmiljöer, att de fungerar väl i sin omgivning och är av hög arkitektonisk kvalitet. 

• För om- och tillbyggnader, att de tar hänsyn till den ursprungliga byggnadens uttryck och särart samt att den fungerar väl i omgivningen och har hög arkitektonisk kvalitet. 

• För befintliga byggnader, att dessa underhålls på ett sätt som tillvaratar kvaliteter och historiska värden genom väl avvägt val av material och kulör eller vårdande av byggnadsdetaljer. 

• För byggnadsmiljöer, att de uppvisar hög kvalitet i sin gestaltning, fungerar väl i sin omgivning och tar hänsyn till denna samt att de på ett positivt sätt bidrar till upplevelsen i stadsbilden eller landskapet.

VARFÖR DETTA PRIS?
Syftet med utmärkelsen Höganäs kommuns arkitekturpris för god arkitektur eller byggnadsmiljö är att skapa intresse för och uppmuntra till god arkitektur eller bevarande av värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer genom att lyfta fram aktuella och goda exempel.

Enskilda personer, företag eller organisation kan förslå kandidat till utmärkelsen eller själva ansöka fram till den 1 mars 2022. Byggnationen ska vara färdigställd mellan 1 januari 2019 – 31 december 2021 och kan endast utdelas till byggnad eller byggnadsmiljö inom Höganäs kommun. Innan förslagen tas upp till jurybedömning ska fastighetsägarna godkänna deltagandet.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa