Tidigare skolstart - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om tidigare skolstart för ditt barn

Här ansöker du om tidigarelagd skolstart för ditt barn i förskoleklass respektive årskurs 1. Enligt skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år. Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år (se 7 kap. 11 och 11 a §§ skollagen).

  • Att börja förskoleklass som femåring är en möjlighet, men ingen rättighet. För att barnet ska tilldelas en plats krävs att vissa förutsättningar föreligger. Utgångspunkten i beslutet ska vara barnets bästa. Vid ansökan ska alltid samråd ske mellan mottagande och avlämnande rektor. Om en femåring tas emot i förskoleklass har eleven inte skolplikt men närvaroskyldighet.

  • Att börja i årskurs 1 som sexåring är en möjlighet, men ingen rättighet.  För att barnet ska tilldelas en plats krävs att vissa förutsättningar föreligger. Utgångspunkten i beslutet ska vara barnets bästa. Ett beslut innebär att barnet kan hoppa över förskoleklassen. Vid ansökan ska alltid samråd ske mellan mottagande och avlämnande rektor.

En ansökan om tidigare skolstart sker inte till en specifik skola utan barnet kommer att erbjudas en placering till en förskoleklass i närområdet, ifall ansökan beviljas. Om du när du fått erbjudandet önskar en annan placering kan ansökan ske via e-tjänsten "Grundskola - välja eller byta". Ett byte av placering är enbart möjligt om den önskade skolan har utrymme. För barn som blivit erbjuden en skolplacering i förskoleklass, övergår erbjudandet till en placering i årskurs 1 vid samma skola.

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin legitimation.

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa