Uppskjuten skolplikt - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om uppskjuten skolplikt om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare. Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. 

Tidpunkt för ansökan

Ansökan om uppskjuten skolplikt prövas tidigast vårterminen det år barnet fyller sex år. Ansökan bör lämnas senast i mitten av april för att handläggning och ett eventuellt överklagande ska hinna slutföras innan terminsstart.

Ansökans innehåll

Till ansökan ska bifogas:

  • Beskrivning av vilka särskilda skäl som åberopas för uppskjuten skolplikt

  • Yttrande från förskolans rektor och/eller annan pedagogisk personal

  • Eventuell annan dokumentation/yttrande gällande barnets utveckling och lärande som styrker de särskild skäl som åberopas

Båda vårdnadshavare måste signera

Om ni är två vårdnadshavare måste båda signera innan ansökan kan behandlas. Det är därför viktigt att du fyller i rätt mejladress till den andra vårdnadshavaren. Den andra vårdnadshavaren meddelas via mejl om att logga in på Mina sidor och signera med sin legitimation.

Vem fattar beslut?

Beslut om uppskjuten skolplikt fattas av hemkommunen. Beslut fattas på delegation från utbildningsnämnden enligt gällande delegationsordning. Detta innebär att även vårdnadshavare till barn i fristående verksamheter måste ansöka om uppskjuten skolplikt hos Höganäs kommun. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa