Dispens från avfallshämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här E-tjänsten kan du ansöka om dispens från bestämmelserna om tömning av hushållsavfall, slam och latrin om du tycker att tömning sker för ofta. Du kan även ansöka om att själv få ta hand om materialet i ditt fosforfilter om ditt enskilda avlopp innehåller ett sådant. 

Du kan ansöka om fem olika typer av undantag

 1. Gemensam behållare
  Gemensam behållare kan beviljas  för bostäder som är närliggande och där avfallet bedöms kunna rymmas i en gemensam avfallsbehållare.

 2. Uppehåll i hämtning
  Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam kan medges om fastigheten inte alls kommer att utnyttjas under en sammanhängande period.

 3. Förlängt hämtningsintervall
  Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall till en gång var fjärde vecka, kan medges för en- och tvåfamiljsfastigheter om matavfallet komposteras på fastigheten och under förutsättning att detta sker på ett sätt så att olägenheter inte kan uppstå. Förlängt tömningsintervall kan även beviljas för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank.

 4. Befrielse från hämtning (eget omhändertagande)
  Befrielse från hämtning av hushållsavfall, material från fosforfälla, slam eller toalettavfall kan medges under förutsättning att avfallet kan tas omhand på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

 5. Totalbefrielse
  Befrielse från hämtning av allt hushållsavfall på en fastighet kan även medges om byggnaderna på fastigheten inte är i beboeligt skick (till exempel förfallna bostäder).

Avgift för ansökan

Avgiften för din anmälan tas ut med stöd av kommunens taxa för handläggning enligt miljöbalken, och är timbaserad. Timtaxan är för närvarande (2020) 1 010 kr per timme, och granskningen av en ansökan brukar ta en till två timmar. Om din ansökan är ofullständigt eller felaktigt ifylld kan granskningen ta längre tid och avgiften bli högre.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa