Dispens från avfallshämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nästan alla har en behållare för mat- och restavfall på sin tomt. Och många som bor på landet har en enskild avloppsanläggning med en slamavskiljare som ska tömmas regelbundet. I den här E-tjänsten kan du ansöka om dispens från bestämmelserna om tömning av hushållsavfall, slam och latrin om du tycker att tömning sker för ofta. Du kan även ansöka om att själv få ta hand om materialet i ditt fosforfilter om ditt enskilda avlopp innehåller ett sådant.

Ansökan är avgiftsbelagd, och du bör läsa informationen om avgifter längre ned på den här sidan innan du startar E-tjänsten.

Du kan ansöka om fem olika typer av undantag

 1. Gemensam behållare
  Bostäder som är närliggande kan få använda en gemensam avfallsbehållare.

 2. Uppehåll i hämtning
  Om du inte alls kommer att utnyttja din bostad under en sammanhängande period kan du beviljas uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam.

 3. Förlängt hämtningsintervall
  Du kan beviljas förlängning av intervallet för hämtning av hushållsavfall om du komposterar matavfallet och om detta kan ske på ett sätt så att olägenheter inte uppstår. Förlängt tömningsintervall kan även beviljas för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank.

 4. Befrielse från hämtning (eget omhändertagande)
  Du kan slippa hämtning av hushållsavfall, material från fosforfälla, slam eller toalettavfall om du kan ta hand om avfallet på din egen fastighet på ett sätt som inte orsakar olägenhet.

 5. Totalbefrielse
  Befrielse från hämtning av allt avfall kan även medges om fastigheten inte är beboelig (till exempel förfallna bostäder).

Avgifter

Miljöavdelningen tar ut en timbaserad avgift för handläggningen av din ansökan. Handläggningen brukar ta en timme om ansökan är korrekt ifylld, och timtaxan är för närvarande 1 060 kr per timme. Utöver ansökningsavgiften kommer du även fortsättningsvis att debiteras en årlig grundavgift av NSR om du beviljas dispens.

På grund av ansökningsavgiften och grundavgiften lönar det sig inte att söka dispens för mycket korta perioder. Du kan dock ha andra skäl att söka dispens, och miljöavdelningen kan inte göra den ekonomiska bedömningen åt dig. Kontakta NSR om du har frågor om grundavgiften eller andra delar av avfallstaxan

Observera även att ansökningsavgiften normalt inte återbetalas eller efterskänks om du ångrar eller vill återta en redan beviljad dispens.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa