Dispens från avfallshämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här E-tjänsten kan du ansöka om dispens från bestämmelserna om tömning av hushållsavfall, slam och latrin om du tycker att tömning sker för ofta. Du kan även ansöka om att själv få ta hand om materialet i ditt fosforfilter om ditt enskilda avlopp innehåller ett sådant.

Du kan ansöka om fem olika typer av undantag

 1. Gemensam behållare
  Bostäder som är närliggande kan få använda en gemensam avfallsbehållare.

 2. Uppehåll i hämtning
  Om du inte alls kommer att utnyttja din bostad under en sammanhängande period kan du beviljas uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam.

 3. Förlängt hämtningsintervall
  Du kan beviljas förlängning av intervallet för hämtning av hushållsavfall om du komposterar matavfallet och om detta kan ske på ett sätt så att olägenheter inte uppstår. Förlängt tömningsintervall kan även beviljas för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank.

 4. Befrielse från hämtning (eget omhändertagande)
  Du kan slippa hämtning av hushållsavfall, material från fosforfälla, slam eller toalettavfall om du kan ta hand om avfallet på din egen fastighet på ett sätt som inte orsakar olägenhet.

 5. Totalbefrielse
  Befrielse från hämtning av allt avfall kan även medges om fastigheten inte är beboelig (till exempel förfallna bostäder).

Avgift för ansökan

Avgiften för din ansökan tas ut med stöd av kommunens taxa för handläggning enligt miljöbalken, och är timbaserad. Timtaxan är för närvarande (2020) 1 010 kr per timme, och granskningen av en ansökan brukar ta en till två timmar. Om din ansökan är ofullständigt eller felaktigt ifylld kan granskningen ta längre tid och avgiften bli högre. 

Observera att ansökningsavgiften normalt inte återbetalas eller efterskänks om du ångrar eller vill återta en redan beviljad dispens.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa