Dispens från avfallshämtning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla fastighetsägare är ansvariga för att ta hand om avfall som uppstår på sin fastighet.

Många som bor på landet har en enskild avloppsanläggning med en slamavskiljare som ska tömmas regelbundet. I den här e-tjänsten kan du ansöka om dispens från bestämmelserna om tömning av hushållsavfall, slam, fosforfälla eller latrin. 

Ansökan är avgiftsbelagd, och du bör läsa informationen om avgifter längre ned på den här sidan innan du startar e-tjänsten. Om din ansökan beviljas kommer du även fortsättningsvis att debiteras en årlig grundavgift av NSR. Undantag för en kortare tidsperiod kan därför bli kostsamt för dig och inte löna sig.

Du kan ansöka om fem olika typer av undantag

 1. Gemensam behållare
  Bostäder som är närliggande kan få använda en gemensam avfallsbehållare.

 2. Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam eller latrin
  Om du inte alls kommer att utnyttja din bostad under en sammanhängande period  av minst sex (6) månader för permanentboende och 12 månader för fritidsboende. 

 3. Förlängt hämtningsintervall
  Du kan beviljas förlängning av intervallet för hämtning av hushållsavfall om du komposterar matavfallet och om detta kan ske på ett sätt så att olägenheter inte uppstår. Förlängt tömningsintervall kan även beviljas för slamavskiljare, fosforfälla eller sluten tank.

 4. Befrielse från hämtning (eget omhändertagande)
  Du kan bli beviljad befrielse av hämtning av hushållsavfall, material från fosforfälla, slam eller toalettavfall om du kan ta hand om avfallet på din egen fastighet. Befrielse beviljas sällan eftersom allt avfall inte kan omhändertas på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa, miljön eller strider mot 15 kapitlet 18 § i miljöbalken.

 5. Totalbefrielse
  Befrielse från hämtning av allt avfall kan även medges om fastigheten inte är beboelig (till exempel förfallna bostäder). Förutsättningen är att fastigheten inte är i beboeligt skick (ödehus) under minst tre (3) år och som längst fem (5) år i taget.

Avgifter

Miljöavdelningen tar ut en timbaserad avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för handläggningen av din ansökan.  Utöver ansökningsavgiften kommer du även fortsättningsvis att debiteras en årlig grundavgift av NSR om du beviljas dispens.

På grund av ansökningsavgiften och grundavgiften lönar det sig inte att söka dispens för mycket korta perioder. Du kan dock ha andra skäl att söka dispens, och miljöavdelningen kan inte göra den ekonomiska bedömningen åt dig. Kontakta NSR om du har frågor om grundavgiften eller andra delar av avfallstaxan

Observera även att ansökningsavgiften inte återbetalas eller efterskänks om du ångrar eller vill återta en redan beviljad dispens.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa