Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om inackorderingsbidrag

Höganäs kommun har ansvar för inackorderingsbidrag till elever i den kommunala gymnasieskolan. Elever som går på folkhögskola, riksinternat, fristående gymnasieskolor, Rh-anpassad utbildning samt utlandssvenska elever ska vända sig till Centrala Studiestödsnämnden, CSN. 

Du behöver söka inackorderingsbidrag för varje läsår och hyreskontrakt ska bifogas till ansökan. Eventuella förändringar ska meddelas utbildningsförvaltningen i Höganäs snarast. Ansökan kan ske under hela läsåret, men för utbetalning i september måste du ha sökt innan den 10 september.

Du kan få inackorderingsbidrag om 

  • du är folkbokförd i Höganäs kommun
  • du går i kommunal gymnasieskola eller komvux och är antagen i första hand
  • du är under 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
  • du har en restid mellan hemorten och skolorten på minst tre timmar per dag eller en resväg som överstiger 40 kilometer enkel resa.

När räknas en elev som antagen i första hand?

Förstahandsmottagen blir eleven endast då elevens hemkommun inte kan erbjuda sökt program vare sig i egen hemkommun eller inom samverkansområdet. Eleven har också rätt att bli förstahandsmottagen om hemkommunen erbjuder nationellt program i egen kommun eller inom samverkan men inte sökt inriktning.  Samverkansområdet Skåne-Västra Blekinge erbjuder i stort samtliga nationella program och inriktningar. Andrahandsmottagna är inte berättigade till bidraget. 

Hur mycket får du i inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidraget är 1/30 av prisbasbeloppet för året som första steg. För elever med reseavstånd över 200 km ges ett tillägg på 500 kr och för reseavstånd över 400 km ges ett tillägg på 1 000 kr. Inackordering på hemorten kan beviljas om föräldrarna vistas utomlands under huvuddelen av året och eleven bor kvar i Höganäs.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Bidraget utbetalas en gång per månad, kring den 30:e, under förutsättning att du går kvar på skolan. Första utbetalningen varje läsår sker den 30 september. Pengarna betalas ut till samma konto som studiebidraget. Vill du ha det till ett annat konto får du kontakta din bank.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa