Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om inackorderingsbidrag

Höganäs kommun har ansvar för inackorderingsbidrag till elever i den kommunala gymnasieskolan. Elever som går på folkhögskola, riksinternat, fristående gymnasieskolor, Rh-anpassad utbildning samt utlandssvenska elever ska vända sig till Centrala Studiestödsnämnden, CSN. 

Du behöver inte söka inackorderingsbidrag på nytt varje läsår, vi kontrollerar automatiskt med skolan att du är inskriven. Eventuella förändringar ska meddelas utbildningsförvaltningen i Höganäs snarast.

Du kan få inackorderingsbidrag om 

  • du är folkbokförd i Höganäs kommun
  • du går i kommunal gymnasieskola eller komvux och är antagen i första hand
  • du är under 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
  • du har en restid mellan hemorten och skolorten på minst tre timmar per dag eller en resväg som överstiger 40 kilometer enkel resa.

Hur mycket får du i inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidraget är 1/30 av prisbasbeloppet för året som första steg. För elever med reseavstånd över 200 km ges ett tillägg på 500 kr och för reseavstånd över 400 km ges ett tillägg på 1 000 kr. Inackordering på hemorten kan beviljas om föräldrarna vistas utomlands under huvuddelen av året och eleven bor kvar i Höganäs.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Bidraget utbetalas en gång per månad, kring den 30:e, under förutsättning att du går kvar på skolan. Första utbetalningen varje läsår sker den 30 september. Pengarna betalas ut till samma konto som studiebidraget. Vill du ha det till ett annat konto får du kontakta din bank.

Är du missnöjd med beslutet om inackorderingsbidrag?

Överklagande ställs till förvaltningsrätten. Av ditt överklagande ska framgå att det är ett överklagande, vilket beslut du överklagar och på vilket sätt du vill att beslutet ändras. Sökandes namn och adress måste även anges. Överklagandet skickas inom tre veckor efter mottagande av beslutet till adressen nedan:

Utbildningsförvaltningen
Höganäs kommun
263 82 Höganäs

Efter omprövning av beslutet skickar utbildningsförvaltningen/intagningskansliet överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa