Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om inackorderingsbidrag. 

Hemkommunen har ansvaret för inackorderingsbidrag till elever i gymnasieskolan, med undantag för elever som går på folkhögskola, riksinternat och fristående skolor, vilka även i fortsättningen sorteras under CSN. Bestämmelser om inackorderingsbidrag återfinns i 15 kap. 32 § skollagen (2010:800).

Du kan få inackorderingsbidrag om 

  • du är folkbokförd i Höganäs kommun
  • du går i kommunal gymnasieskolan, komvux eller IM-program
  • du är under 20 år (t.o.m. vt det år du fyller 20) och har rätt till statlig studiehjälp eller barnbidrag.
  • du inte samtidigt har busskort eller resebidrag
  • du har en restid mellan hemorten och skolorten på minst tre timmar per dag eller en resväg som överstiger 40 kilometer enkel resa.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Bidraget utbetalas en gång per månad, med första utbetalningsdag i slutet av september.

Vid förändringar, exempelvis om studierna avbryts, minskar i omfattning från hel- till deltid eller om eleven flyttar hem, ska detta anmälas i e-tjänsten via meddelandefunktionen i ärendet. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten.

Du måste inte söka inackorderingsbidrag på nytt inför varje läsår, vi kontrollerar med skolan att du går kvar. Följande belopp gäller för år 2020 och justeras årligen i takt med prisbasbeloppet:

 

Avstånd hem-skola

Månadsbelopp

40-200 km

1 577

201-500 km

2 077

501-

2 577

 

Inackordering på hemorten

Inackorderingsbidrag kan beviljas för inackordering på hemorten om föräldrarna vistas utomlands under huvuddelen av året och att eleven bor kvar i Sverige.

Läs mer här

 

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

HÖGANÄS KOMMUN  

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa