Enskilt avlopp

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna en anmälan eller ansökan om att bygga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanläggning. Ärendet kan avse installation av ett komplett system, till exempel ett minireningsverk för rening av allt spillvatten. Men det kan också handla om delade system, till exempel en sluten tank för WC-vattnet och en markbädd för övrigt spillvatten. 

Tjänsten kan även användas vid installation av alternativa (torra) toaletter som mulltoa, kemtoa eller liknande. Men ett vanligt torrdass ska anmälas till kommunens VA-avdelning. 

Uppgiftslämnare

Uppgifterna bör i första hand lämnas av fastighetsägaren, men de kan också lämnas av ett ombud, till exempel av arrendator/hyresgäst eller av entreprenören.

De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i ett datasystem och bli en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och de kan komma att lämnas ut vid förfrågan. Har du skyddade personuppgifter vill vi att du meddelar oss det eftersom vi inte får den uppgiften med automatik från Skatteverket.

Ansökan eller anmälan?

Beroende på vad du vill göra kommer bygg- och miljönämnden att behandla ditt ärende som en ansökan eller anmälan:

  • Ansökan krävs för att anlägga en avloppsanordning med anslutet WC eller för att koppla in WC på en befintlig avloppsanordning där WC inte tidigare finns.
  • För att göra en ny anläggning för enbart BDT-vatten (bad, disk, tvätt ) eller för att installera en alternativ toalett (mulltoa eller liknande) krävs  en anmälan.  Anmälan krävs också i de flesta fall för ändring av en befintlig avloppsanläggning.  

En ansökan (förutsatt att den beviljas) resulterar i att du får ett tillstånd att göra det du ansökt om. Resultatet av en anmälan är ungefär det samma; om miljötillsynsnämnden inte gillar det du har anmält att du vill göra kan du förbjudas att göra det. Rent praktiskt är det därför ingen större skillnad på att söka ett tillstånd eller att göra en anmälan. Båda delarna görs i den här e-tjänsten, och handläggningsrutinen är också i stort sett densamma.

Avgifter

Miljöavdelningen tar ut en avgift för handläggningen av din ansökan eller anmälan. Avgiftens storlek varierar beroende på vad du vill göra. Avgiften bestäms av  taxa fastställd av kommunfullmäktige

Tiden för handläggning av ett ärende kan variera mycket. Om anmälan inte är korrekt ifylld eller om ritningar eller andra nödvändiga bilagor saknas kan ett ärende ta lång tid att handlägga (och kostnaden blir högre).

När avloppet är färdigt

När avloppet är klart är det viktigt att detta rapporteras till bygg- och miljönämnden. Detta gör du eller entreprenören genom en så kallad Entreprenörsrapport. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den här tjänsten kräver inloggning med e-legitimation.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa