Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga och bo (23)

  • Anmälan av kontrollansvarig

   Här anmäler du kontrollansvarig (KA) till ett specifikt ärende. I de flesta byggprojekt finns det krav på att du ska ha en kontrollansvarig till hjälp. Du kan gå in både som sökande och kontrollansvarig

   Här kan du läsa mer om Ordlista – Höganäs kommun (hoganas.se)

  • Anmälan av ovårdad tomt eller olovlig byggnation

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till bygg- och miljönämnden av en ovårdad tomt eller olovlig byggnation.

  • Anmälan för bygglovsbefriade åtgärder

   Med den här e-tjänsten kan du skicka in anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

  • Anmälan om eldstad

   Om du ska installera eldstad, braskamin, kakelugn eller öppen spis är det viktigt att du anmäler detta till oss.

   Här kan du registrera anmälan direkt via e-tjänsten.

  • Ansökan om behörighet för utsättning och/eller lägeskontroll av hushörn

   Det är viktigt att ett nytt hus, en tillbyggnad eller en anläggning byggs på rätt plats enligt beviljat bygglov. Den som utför utstakningen/lägeskontrollen ska ha mätningsbehörighet och det är byggherren som gör ansökan. Behovet av utstakning/lägeskontroll gås igenom vid det tekniska samrådet.

  • Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov

   Den här e-tjänsten använder du för att ansöka om bygglov, marklov och rivningslov (ej Attefall)

  • Ansökan om hantering av brandfarlig vara

   Här ansöker du om tillstånd för att hantera av brandfarlig vara enligt MSBFS 2013:3 och gör anmälan om föreståndare för brandfarlig vara.  

   Läs mer här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/ 

  • Ansökan om planbesked

   Om du vill bygga nya bostäder, starta verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan ska du först ansöka om planbesked. Du behöver också ett planbesked om du vill upphäva eller ändra en befintlig detaljplan. 

  • Ansökan om solceller

   Ansökan om solceller

  • Ansökan om strandskyddsdispens

   Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Inom strandskyddsområdena krävs strandsskyddsdispens för byggnation med mera.

  • Ansökan om trädfällning på Höganäs kommuns mark

   Här kan du lämna önskemål om trädfällning på kommunal mark. 

  • Ansökan om vägvisning

   Ansök om vägvisning

  • Beställning av gränsvisning

   Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsvisning. Vid gränsvisning kommer vi ut och markerar befintlig gräns

  • Bostadskö - registrera dig

   AB Höganäshem är vårt kommunala bostadsbolag. Här kan du registrera dig till bostadskö. Det är gratis att stå i Höganäshems bostadskö.

  • Förhandsbesked

   Ansök om förhandsbesked vid åtgärder utanför detaljplan eller om du har för avsikt att stycka av en fastighet för framtida bebyggelse.

  • Hyresgäst - Höganäshem

   Den här e-tjänsten använder du som är boende hos Höganäshem. Här kan du bland annat se dina fakturor och göra felanmälan.

  • Komplettering av ansökan för bygglov, förhandsbesked eller attefall

   Här kan du komplettera din ansökan för bygglov, förhandsbesked eller attefallsanmälan

  • Kontakta företagslotsen

   (Observera att e-tjänsten kan ta några sekunder att ladda)

   Ska du starta en verksamhet som kräver flera tillstånd, som bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Höganäs kommun företagslots, en tjänst som gör det enklare att starta och driva företag i Höganäs Kullabygden.

  • NSR - Mina sidor

   NSR ansvarar för avfallshanteringen i Höganäs kommun. Via e-tjänsten Mina sidor hos NSR  kan du logga in för att se uppgifter om ditt avfallsabonnemang.

  • Tomtkö - anmälan

   Välkommen till Höganäs kommuns tomtkö, när du har registrerat dig här kan du delta i fördelningen av de tomter kommunen förmedlar. 

  El och fiber (2)

  Felanmälan (1)

  Kommun och politik (29)

  • Borgerlig vigsel

   För er som planerar ett bröllop och önskar ett alternativ till kyrklig vigsel finns borgerlig vigsel. I Höganäs stadshus finns ett vackert vigselrum för borgerliga vigslar, men en borgerlig vigsel kan i princip äga rum var som helst.  Genom denna e-tjänst kan ni boka vigselförrättare i Höganäs kommun och även vigselrummet i Höganäs stadshus om ni önskar det.

  • Bostad till säsongspersonal

   Låt oss gemensamt hjälpas åt för att skapa bra förutsättningar för besöksnäring att visa upp vår fina plats! Anmäl ditt boende här!

  • Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt partigruppmöten

   Du som förtroendevald i Höganäs kommun har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för övriga kostnader samt partigruppmöten i samband med sammanträden.

  • Euronäs - beställning

   Presentkortet Euronäs har funnits sedan 2009 och är Höganäs kommuns egen "valuta". Genom att använda Euronäs gynnar du hemma-handeln i vår kommun.

  • Förtroendemannaregistret

   I kommunen register över förtroendevalda hittar du information om och kontaktuppgifter till de förtroendevalda som representerar dig i kommunens olika nämnder och styrelser. Vill du veta mer om kommunens organisation hittar du information på vår hemsida.

  • Förtroendevald - kontaktuppgifter samt avsägelse

   Du som är förtroendevald med uppdrag i Höganäs kommun lämnar dina personuppgifter, ändrar kontaktuppgifter eller avsäger dig uppdrag i vår digitala tjänst.

  • Förtroendevald: Bokningar av studiebesök och utbildningar

   Här kan du som är förtroendevald i Höganäs boka in dig på studiebesök samt utbildningar.

  • In- och utflyttning särskilt boende (extern)

   Här meddelar du som företräder särskilt boende ändringar gällande hyresgäst till teknik- och fastighetsförvaltningen.

  • Inloggning konsult och entreprenör

   Här kan du som är konsult eller har uppdrag som entreprenör logga in till system, tjänster och fjärranslutningar i Höganäs kommun.

  • Intresseanmälan för volontärsuppdrag

   Här anmäler du ditt intresse att jobba som volontär i Höganäs kommun. Volontärsuppdraget är viktigt, spännande och du får möjlighet att engagera dig, bidra till samhällsnyttan och göra skillnad. 

  • Redovisning av erhållet kommunalt partistöd

   En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts under föregående år. Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 30 december. 

  • Registerutdrag - personuppgifter

   Om du vill veta vilka personuppgifter Höganäs kommun hanterar som berör dig så kan du en gång per kalenderår använda denna tjänst för att begära information om vilka personuppgifter som behandlas.

  • Registreringslotteri enligt Spellagen 6 kap. 9 § - ansökan

   Föreningar kan ansöka hos kommunen om registreringslotteri enligt Spellagen, 6 kap.  9 §

  • Röstmottagare till Europaparlamentsvalet 2024

   Här kan du som är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Höganäs kommun vid Europaparlamentsvalet den 9 juni 2024 anmäla dig.

  • Samtycke - bild, film & ljud

   Här kan du som är över 18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud som dig själv eller för de barn du är vårdnadshavare för.

  • Samtycke - bild, film & ljud ungdomar

   Här kan du som är mellan 15-18 år skicka in publiceringsmedgivande för bild/film/ljud.

  • Serveringsansvarig personal - registrering

   Enligt Alkohollagen ska en tillståndshavaren eller av denne utsedd serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

    

  • Serveringstillstånd - förändringar i bolaget

   Har du serveringstillstånd och verksamheten byter eller ändrar ägare anmäler du det här- 

  • Serveringstillstånd vid enstaka tillfälle

   Välkommen att ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod i Höganäs kommun! 

  • Sotning - ansökan om egensotning eller annan utförare

   Vill du utföra sotning på egen hand eller använda annan utförare än den kommunen utsett behöver du ansöka om det i denna e-tjänst.

  • Stadigvarande serveringstillstånd

   Här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap 1 § alkohollagen (2010:1622).

  • Tillfällig övernattning i lokal

   I samband med olika evenemang kan det finnas önskemål om att använda skolors lokaler till sovsalar. Räddningstjänsten måste godkänna ansökan ur brandsäkerhetssynpunkt. 

  • Tjänstgöringsbetyg -begäran

   Här kan du som varit anställd inom Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB beställa ett tjänstgöringsintyg eller tjänstgöringsbetyg. 

  • Tomt för verksamhet - intresseanmälan

   Kommunen har ett utbud av verksamhetsmark som omfattar både industriell verksamhet och handel. Välkommen att anmäla ditt intresse för mark! 

  • Vuxenutbildning - boka tid för prövning

   Att göra en prövning betyder att du testas i ett ämne inom grundskolan, gym­nasiet eller SFI enligt Skolverkets kursplaner, oftast för att höja ett betyg. Prövningar sker på plats i Höganäs en gång i månaden och kostar 500 kr per tillfälle. 

  • Vänortsarbete - ansökan om medel

   Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland och Ungern. Vänortsarbetet ska främja ökad kunskap och utveckling och ska främst ske inom områdena äldrevård, utbildning, infrastruktur och kultur.

  Miljö, livsmedel och hälsa (19)

  • Anmälan - registrering av livsmedelsverksamhet 2024

   Här kan du registrera din livsmedelsverksamhet direkt via e-tjänsten.

  • Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall

   Om du vill kompostera hushållsavfall behöver du anmäla det till kommunen.

  • Anmälan om matförgiftning

   Här kan du, direkt via e-tjänsten, registrera en anmälan till oss på miljöavdelningen om du misstänker att du blivit matförgiftad av livsmedel från butik, restaurang eller annat matställe i Höganäs kommun. 

  • Barnvattenprov - ansökan

   Om du inte har tillgång till kommunalt vatten och är gravid eller har ett barn som är under året, då kan du få ett gratis vattenprov. Det är viktigt att kontrollera dricksvattnet om du har små barn, eftersom barn är mycket känsligare än vuxna för föroreningar i vattnet.

  • Enskilt avlopp

   Här kan du lämna en anmälan eller ansökan om att bygga ett nytt avlopp eller ändra din befintliga avloppsanläggning. Ärendet kan avse installation av ett komplett system, till exempel ett minireningsverk för rening av allt spillvatten. 

  • Entreprenörsrapport för enskilt avlopp

   Den här tjänsten ska användas av den som har byggt en enskild avloppsanläggning, för att sända in en entreprenörsrapport till miljöavdelningen.

  • Hygienisk behandling - anmälan

   Den här e-tjänsten ska användas av den som planerar att starta eller ändra en hygienisk verksamhet där  stickande eller skärande instrument används (fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller liknande behandlingar). 

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Den som driver eller avser att driva en medelstor förbränningsanläggning ska enligt Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar18 § informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Tillsynsmyndigheten kan vara Länsstyrelsen eller kommunen.

   När kommunen är tillsynsmyndighet ska i informationen lämnas i den här e-tjänsten.

    

  • Råttor - rapportera problem

   Råttor i stadsmiljö - ett stort problem. Rapportera förekomst av råttor genom denna e-tjänst.

    

  • Solarium - anmälan

   Den här e-tjänsten ska användas av den som planerar att starta en solarieverksamhet.  Tjänsten används också för att anmäla en anläggning för artificiell solning.

  • Street Food - ansök om tillstånd

   I den här e-tjänsten kan du som vill göra en ansökan om du vill sälja Street Food. Läs mer om Street Food i Höganäs.

  • Tillsyn av minireningsverk

   Den här tjänsten är avsedd för dig som har fått ett brev från miljöavdelningen i Höganäs angående tillsyn av minireningsverk. Om flera hushåll är anslutna till reningsverket räcker det att du lämnar ett gemensamt svar för alla anslutna hushåll.

  • Tobak - tillstånd för försäljning

   Här kan du ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror.

  • Torgplats - ansökan

   I den här e-tjänsten kan du göra en ansökan om du vill stå på torgen och sälja varor. Läs mer om torghandel i Höganäs.

    

  • Värmepump - anmälan om installation

   Här kan du anmäla installation av värmepump. Anmälan krävs för installation av värmepump för bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme.  Luftvärmepump som använder köldmedium är anmälningspliktigt.

  • Överklagande av beslut från miljöavdelningen

   Här kan du överklaga beslut gällande miljö- hälsoskydds- eller livsmedelsärenden.

  Omsorg och hjälp (54)

  • Anhöriggrupp för anhöriga till missbrukare - intresseanmälan

   Är du anhörig till någon med missbruksproblematik? Välkommen att anmäla dig till vår anhöriggrupp. 

   Gruppen leds av två gruppledare och är kostnadsfri.  

  • Anhörigstöd kontaktförfrågan

   Här kan du som är anhörig till en person som är äldre eller långvarigt sjuk, en person med funktionsnedsättning, en person med missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller som lever med våld i nära relation komma i kontakt med kommunens anhörigsamordnare.

  • Anmälan föräldrautbildning ABC

   I denna e-tjänst kan du som kommuninvånare i Höganäs göra en intresseanmälan av att delta i föräldrautbildning i ABC.

  • Ansök om nedsatt vård- och omsorgsavgift

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har omsorgs- eller vårdinsatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna dina inkomstuppgifter för beräkning av din avgift. 

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Höganäs Kommun

   Du kan få bostadsanpassningsbidrag om du har ett funktionshinder som kräver att din bostad görs tillgänglig och anpassas för att du ska klara ett självständigt boende. Du kan få bidrag om du bor i hyreshus, i bostadsrätt eller om du äger ditt boende.

  • Ansökan om insatser för dig med funktionsnedsättning

   Här kan du som har en funktionsnedsättning och är berättigad till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller boendestöd i form av pedagogisk hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansöka om insats.

  • Ansökan om stöd till barn eller ungdom

   För att ansöka om stöd till barn eller ungdom måste du vara vårdnadshavare till den som ansökan avser.

  • Ansökan om subvention för trygghetsboende

   Den här e-tjänsten är för hyresvärd som vill ansöka om subvention för del av värd/värdinnas tjänst och gemensamhetslokal i trygghetsboende.

  • Ansökan om trygghetslarm för dig över 75 år

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som bor i Höganäs kommun ansöka om trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal och vid behov tillkalla hjälp, dygnet runt. Från och med det att du har fyllt 75 år har du rätt att få ett trygghetslarm utan att ditt behov behöver utredas.

  • Ansökan Vuxna

   Via denna e-tjänst kan du ansöka om stöd och behandling hos Vuxenenheten. Tjänsten riktar sig till dig som önskar ansöka utifrån:

   Missbruk - alkohol, narkotika och/eller spelmissbruk.

   Våld i nära relation - antingen för att du är våldsutsatt eller att du har utövat någon form av våld eller riskerar att göra det.

   Boendestöd

   När du ansöker om hjälp gör socialtjänsten en utredning, enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1§ och bedömer vilken hjälp som är bäst. En utredning hos oss ska göras skyndsamt och pågår längst i fyra månader.

  • Avsluta insatser från socialförvaltningen

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som har insatser från socialförvaltningen i Höganäs kommun lämna meddelande om att du vill avsluta dina insatser. Tjänsten är till för dig som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

  • Beställning av behörighet i Lifecare för LOV eller privata vårdgivare

   Behörigheter i verksamhetssystemen Lifecare för vård och omsorg beställs av behörig chef i den här e-tjänsten.

  • Beställning av hemsjukvård enligt HSL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   Här beställer legitimerad personal i bosättningskommunen hemsjukvård till patient/vårdtagare som ska vistas tillfälligt i Höganäs kommun.

  • Beställning av hjälpmedel för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   Här beställer legitimerad personal i bosättningskommunen arbetstekniska hjälpmedel till patient/vårdtagare som ska vistas i Höganäs kommun.

  • Beställning av insatser enligt SoL för tillfälliga besökare i Höganäs kommun

   Här beställer biståndshandläggare i bosättningskommunen insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till omsorgstagare/vårdtagare som tillfälligt ska vistas i Höganäs kommun.

  • Bli ombud i Medborgartjänsten för hemtjänst/särskilt boende - Ansökan

   För att kunna hjälpa en närstående eller huvudman i medborgartjänsten krävs att registrering av biståndshandläggare görs i verksamhetssystemet. Här kan du ansöka om att få bli registrerad.

  • Budget- och skuldrådgivning

   Här kan du som kommuninvånare kommunicera på ett säkert sätt med budget- och skuldrådgivningen. 

  • Byta särskilt boende eller LSS-boende - ansökan om

   Här kan du som är bor på ett så kallat särskilt boende (vårdboende) ansöka om att byta till ett annat särskilt boende inom Höganäs kommun. Här kan också du som bor på ett grupp- eller serviceboende inom funktionsstöd (LSS) inom Höganäs kommun ansöka om att byta till ett annat boende.

  • Dödsboanmälan - ansökan om

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare ansöka om en dödsboanmälan.

  • Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader - ansökan om

   Med hjälp av den här e-tjänsten kan du som är dödsbodelägare göra en ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader. Ansökan kan göras om dödsboets tillgångar och inkomster inte täcker kostnaderna för en begravning.

  • Ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom

   Här kan du som assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom enligt 9 § 2 LSS.

  • Ekonomiskt stöd för personlig assistans - ansök om

   Här kan du som är assistansberättigad, eller ombud, ansöka om ekonomiskt stöd för personlig assistans.

  • Fixar-Malte kontaktförfrågan

   Här kan du komma i kontakt med Fixar-Malte som är kommunens vaktmästarhjälp till pensionärer och personer med funktionshinder.

  • Färdtjänsttillstånd - ansökan om

   Med hjälp av den här e-tjänsten gör du ansökan om färdtjänsttillstånd. Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionshinder inte klarar att använda allmänna kommunikationsmedel.

  • Hjälpmedel vid planerad operation

   Här beställer du enklare hjälpmedel vid planerad operation.

  • Intresseanmälan - uppdragstagare inom LSS

   Här anmäler du ditt intresse för att bli uppdragstagare inom LSS. Som uppdragstagare kan du ha uppdrag som avlösare, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj för en person som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Intresseanmälan för dig som vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

   Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

  • Introduktionsutbildning för dig som ska börja arbeta inom vård och omsorg

   Välkommen som vikarie i Höganäs kommun eller Höganäs omsorg AB. Här hittar du all information om uppdraget och våra enheter. 

    

  • Kvalitetsuppföljning tertial

   I denna e-tjänst rapporterar du som arbetar som chef i Norlandia Care eller Förenade Care  hur verksamheten arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet.

  • Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

   Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT) är föräldraträffar för dig med barn i tonåren, ålder 11-17. Vid träffarna diskuterar vi tillsammans föräldrarollen utifrån ett kurshäfte med frågor och tips på redskap. Programmet har utarbetats i samarbete med föräldrar och bygger på deras erfarenheter. Följ länken för att göra en intresseanmälan om att delta. 

   Start: Torsdagen den 19 september, 17-19.30, på Fyren Öppenvård i Höganäs.

  • Lex Sarah - rapport för uppdragstagare

   Med hjälp av den här e-tjänsten rapporterar du som är uppdragstagare inom Höganäs Omsorg AB missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.

  • Medborgartjänsten - för ansökan om hemtjänst och särskilt boende.

   Här kan du ansöka om bland annat hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och särskilt boende. Du kan följa ditt ärende från ansökan till beslut och läsa det direkt i tjänsten. Är du beviljade hemtjänst kan du läsa din genomförandeplan och se dina dagliga besök av hemtjänsten.

    

    

  • Motverka ensamhet hos äldre - Ansökan om kompensation

   Ideella föreningar och enskilda personer, kan ansöka om ekonomisk ersättning i samband med att de utför aktiviteter för att motverka ensamhet hos äldre.

  • Motverka ensamhet hos äldre 2023 - Uppföljning

   Socialförvaltningen följer upp de medel som betalats ut för aktiviteter i syfte att motverka ensamhet hos äldre.

  • Orosanmälan för barn och unga

   Här kan du som har kännedom, eller en misstanke, om att ett barn far illa göra en orosanmälan till socialtjänsten. 

  • Orosanmälan Vuxna

   Här kan du göra en orosanmälan till Vuxenenheten via vår e-tjänst. Det gäller dig som är orolig för någon med missbruk, psykisk ohälsa eller om du känner till någon som är utsatt för våld i nära relation/hedersrelaterat våld och är över 20 år.

   Om du skickar in din oro efter klockan 17.00, eller under en helgdag, så hanteras den först nästkommande vardag. 

   Är situationen akut och utanför kontorstid ringer du sociala jouren på 042-10 68 69 eller 112.

  • Rapportera uppdrag som avlösare inom LSS

   Här rapporterar du som är avlösare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera uppdrag som kontaktperson inom LSS

   Här rapporterar du som är kontaktperson inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera uppdrag som ledsagare inom LSS

   Här rapporterar du som är ledsagare inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera uppdrag som stödfamilj inom LSS

   Här rapporterar du som är stödfamilj inom LSS-avdelningen i Höganäs kommun dina utförda uppdrag. För att kunna rapportera ditt uppdrag behöver du logga in och signera din rapport med e-legitimation.

  • Rapportera utförda serviceinsatser för privata utförare enligt LOV

   Här kan du som är leverantör av serviceinsatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, rapportera in utförda insatser till socialförvaltningen i Höganäs kommun.

  • rePULSE

   E-tjänst gällande intresseanmälan om kursen rePULSE.

  • rePULSE Föräldrastöd i grupp

   E-tjänst gällande intresseanmälan att gå kursen rePULSE Föräldrastöd i grupp på Fyren Öppenvård.

  • rePULSE Vuxna - ansökan

   Här kan du ansöka om rePULSE hos Vuxenenheten i Höganäs. Vi erbjuder rePULSE biståndslöst till dig som är skriven i Höganäs kommun. Biståndslösa insatser är insatser som ges utan att det krävs en utredning och ett beslut om bistånd för att nyttjas av dig som Höganäsbo. Detta innebär också att du inte registreras i socialregistret. Din ansökan sparas endast tills det att vi kunnat upprätta kontakt med dig och tas sedan bort från vårt system. 

   Syftet med rePULSE är att med hjälp av en strukturerad individuell samtalskontakt ge stöd och verktyg att hantera bristande impulskontroll, alternativt alltför hög grad av kontroll, och utveckla sociala färdigheter.

   Kursen pågår under 10 samtal som är fördelat på 1 samtal per vecka och varar cirka 1 timme per tillfälle.

  • Riksfärdtjänst - ansökan om

   Här kan du som har ett bestående funktionshinder ansöka om riksfärdtjänst vid resor utanför kommunens färdtjänstområde. Du gör ansökan för varje enskild resa senast tre veckor före din planerade resa.

  • Råd och Service - Vuxna

   Här kan du som önskar Råd och Service från Vuxenenheten ansöka om detta. På Vuxenenheten arbetar vi med dig som har ett missbruk av alkohol, narkotika och spel. Vi jobbar också med dig som har varit eller är utsatt för våld eller dig som utövat, utövar eller riskerar att utöva våld. Hos oss på Vuxenenheten finns också Stödteamet, som jobbar med stödinsatser utifrån psykiatriska diagnoser för vuxna. 

   När du ansöker om Råd och Service registreras inte denna kontakt utöver din ansökan i denna e-tjänst. Du kan få upp till 10 samtal och en bedömning av hur kontakten fortlöper görs i samråd med din handläggare. 

  • Råd och servicesamtal

   I denna e-tjänst kan du som kommuninvånare i Höganäs anmäla intresse om råd och servicesamtal hos öppenvården Fyren.

  • Samordnare kognitiva sjukdomar - kontaktförfrågan

   Här kan du som har frågor om demenssjukdomar/sjukdomar med varaktig kognitiv svikt komma i kontakt med kommunens demenssamordnare.

  • Utlåtande från förskolan

   Detta är en e-tjänst för dig som är förskolepersonal och som har fått en begäran från en handläggare på socialtjänsten om att lämna uppgifter gällande ett specifikt barn.

  • Utlåtande från skolan

   Detta är en e-tjänst för dig som är skolpersonal och som har fått en begäran från en handläggare på socialtjänsten om att lämna uppgifter gällande ett specifikt barn.

  • Återfallsprevention Vuxna - ansökan

   Vuxenenheten erbjuder stöd för dig som vill ha hjälp att förhindra att återfalla i missbruk av alkohol, droger eller spel. I denna e-tjänsten kan du ansöka om insatsen Väckarklockan - Återfallsprevention. Väckarklockan är manualbaserad och innebär att man under 8 tillfällen träffas för att diskutera olika teman, kopplat till att förhindra återfall. Kursen innebär också till viss del hemuppgifter, som du utför mellan sessionerna.

   Denna insats ges biståndslöst och innebär att den är tillgänglig för dig som är skriven i Höganäs utan att du behöver genomgå en utredning hos oss på Vuxenenheten. Det innebär att du inte registreras i socialregistret och att den ansökan du gör också tas bort efter att en socialsekreterare fått ta del av uppgifterna som krävs för att nå dig. 

  Stipendier och nomineringar (8)

  • Ansökan om föreningsbidrag

   Här ansöker du om föreningsbidrag för funktionshinderorganisationer, pensionärsorganisationer och föreningar som bedriver verksamheter med anknytning till socialtjänstens verksamhet.

  • Ansökan om årsbidrag till kulturföreningar

   Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt och varierat kulturutbud för kommunens invånare och besökare. Bidraget utgår till föreningar med kontinuerligt utåtriktad verksamhet.

  • Idrottspris - ansök om eller nominera

   Höganäs kommun vill genom sitt idrottspris uppmuntra ungdomar som har gjort en bra idrottsprestation eller något annat betydelsefullt för idrotten i Höganäs kommun, till exempel som ledare. 

  • Kulturpris - ansök om eller nominera

   Höganäs kommun vill genom sitt kulturpris uppmuntra och belöna insatser på kultur- och fritidsområdet. Kulturpriset delas ut till en person, grupp eller organisation som erkänns för särskilt värdefulla insatser inom kulturens område.

  • Nominera till Höganäs arkitekturpris 2022

   Du kan redan nu nominera den byggnad som du tycker ska få Höganäs arkitekturpris 2022! Enskilda personer, företag eller organisation kan förslå kandidat till utmärkelsen eller själva ansöka fram till den 1 mars 2022.

  Synpunkter (3)

  Uppleva och göra (8)

  • Beställning av broschyrmaterial

   Denna e-tjänst är till för dig som vill erbjuda dina gäster/besökare turistinformation och broschyrer i din verksamhet.  

  • Seniorhälsoutmaningen våren 2024

   Succén är tillbaka! Boka din plats här!

    

  • Turistinformation på www.visithoganas.se

   Här kan du som är besöksnäringsföretagare i Höganäs kommun få möjlighet att synas med ditt företag eller din aktivitet på www.visithoganas.se under kategorierna Bo, Äta, Göra eller Shopping.

  • Vintervandring 13 januari

   Välkommen till en härlig vintervandring i Ärtan och Bönan-skogen för hela familjen!

    

  • Årets uppväxlare 2024

   Utmärkelsen ”årets uppväxlare” delas ut till en person eller en arbetsgrupp inom Höganäs kommuns förvaltningar eller bolag som utöver det vanliga skapar ett ökat värde för invånare, besökare eller företagare. Här nominerar du som medborgare eller företagare  årets uppväxlare. 

    

  Utbildning och förskola (33)

  • Anmälan och avanmälan till modersmålsundervisning.

   Via denna e-tjänst både ansöker och avslutar du undervisning av modersmål.

  • Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

   Här ansöker du om inackorderingsbidrag. 

    

    

    

  • Ansökan om tilläggsbelopp i Höganäs

   Här ansöker du som rektor på en skola som inte är en av Höganäs kommunala skolor om extraordinära stödåtgärder/tilläggsbelopp för barn och elever i behov av särskilt stöd.

  • Appen Edlevo - webbversion

   Vårdnadshavare – Här loggar du in i Edlevos webbversion av appen för att bl.a. uppdatera barnomsorgsschema, ändra kontaktuppgifter och säga upp placering på förskola eller fritidshem. 

  • Beställ kopia av ditt betyg/examen

   Behöver du en avskrift av ditt betyg/examen kan du beställa det här.

  • Elev/adept i Kullagymnasiets mentorsprogram - ansökan

   Vad roligt att du är intresserad av att vara med i Kullagymnasiets mentorsprogram! 

  • Fristående skola - ansökan om bidrag 2024

   Bedriver du fristående barn- eller skolverksamhet i Höganäs kommun så använder du den här tjänsten för att månadsvis ansöka om ekonomiskt bidrag för 2024.

  • Frånvaroanmälan myndig elev

   Myndiga elever göra sin frånvaroanmälan i denna e-tjänst.

  • Grundskola - Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

   Här ansöker du om att fullgöra skolplikten på annat sätt enligt 24 kap. 23 § skollagen. För grundskoleelever som är folkbokförda i Sverige gäller den svenska skolplikten, men i vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan.

  • Grundskolan - Anmälan om varaktig vistelse utomlands

   Här anmäler du om din familj varaktigt kommer vistas utomlands och ni fortfarande är folkbokförda i Höganäs kommun. Skolplikten upphör i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet, men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Anmälan via denna e-tjänst ska ske i god tid innan ni avser att åka utomlands. 

  • Medflyttning av programpeng vid gymnasiestudier utomlands

   Studerar ditt barn vid en svensk gymnasieskola och önskar förlägga en del av gymnasiestudierna vid en av de svenska utlandsskolorna så gör du ansökan här. Ansök senast den 1 juni för besked innan augusti. Om du ansöker efter den 1 juni får du svar under augusti månad.

    

  • Mentor i Kullagymnasiets mentorsprogram - ansökan

   Vad roligt att du är intresserad av att bli mentor för en elev i årskurs 3 på Kullagymnasiet!

  • Praktikplats årskurs 8 - ansökan om ersättning

   Du som går i årskurs 8 och gör praktik kan ha rätt till ersättning för lunch och resor. Din vårdnadshavare ansöker i den här e-tjänsten. 

  • Samtycke Drogpolicy Kullagymnasiet Elev

   I den här e-tjänsten godkänner du Kullagymnasiets drogpolicy. 

  • Samtycke Drogpolicy Kullagymnasiet Vårdnadshavare

   I den här e-tjänsten godkänner du Kullagymnasiets drogpolicy. 

  • SFI - anmälan till svenska för invandrare

      Behöver du lära dig svenska? Då har du möjlighet att studera sfi – en grundkurs i svenska språket för invandrare och flyktingar.

  • Skolpliktens tidigare upphörande - ansökan

   Har du en grundskoleelev som har uppnått kunskapskraven i förväg? 

  • Skolpliktsanmälan

   Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär att eleven måste delta i den utbildning som anordnas. Här meddelar fristående skola frånvaro i samband med skolplikt till kommunen.

  • Skolskjuts för elever i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola för läsår 2024/2025

   Här kan du ansöka om skolskjuts. Skolskjuts kan beviljas om eleven är folkbokförd i Höganäs och har långt till sin grundskola i kommunen alternativt går på anpassad gymnasieskola i en annan kommun.

  • Skolskjuts för elever över 18 år i anpassad gymnasieskola läsår 2024/2025

   Du som bor i Höganäs kommun och går på anpassad gymnasieskola i en annan kommun kan ha rätt till skolskjuts mellan din folkbokföringsadress och skolan i anslutning till första och sista lektion. 

  • Skolsök förskoleklass läsår 24/25

   Här meddelar du som bor i Höganäs kommun vilken grundskola du söker för förskoleklass. Eftersom det är skolplikt behöver du använda tjänsten även om du söker till en friskola eller till en skola i en annan kommun.

  • Specialkost inom förskola, grundskola eller gymnasium - anmäl/avanmäl behov

   Här anmäler eller avanmäler du behov av specialkost för barn och elever inom förskola, grundskola och gymnasium utifrån medicinska, religiösa eller etiska skäl.

  • Sök höstlovspraktik åk 9

   Höganäs kommun erbjuder möjlighet till praktik under höstlovet, du får chans att prova på ett yrke. 

   Praktikperioden är 3 timmar/dag under 5 dagar i vecka 44.

  • Ta emot en sommarjobbare - intresseanmälan

   Kommunen ska även 2024 erbjuda 200 skolungdomar sommarjobb i tre veckor. Som företagare erbjuds du att vara med i rekryteringen av dessa ungdomar genom att bidra med ett sommarjobb. Kommunen sponsrar er med 50% av vad lönen är hos de som anställs av kommunen. 

    

  • Tidigare skolstart - ansökan

   Här ansöker du om tidigarelagd skolstart för ditt barn i förskoleklass respektive årskurs 1. Enligt skollagen har barn möjlighet att tas emot i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller fem år. Skollagen ger också vårdnadshavare möjlighet att begära skolstart i årskurs 1 höstterminen det år barnet fyller sex år (se 7 kap. 11 och 11 a §§ skollagen).

  • Unikum - webbversion

   Här loggar du in som vårdnadshavare i Unikum, Höganäs lärplattform (webbversion)

  • Uppskjuten skolplikt - ansökan

   Här ansöker du om uppskjuten skolplikt om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare. Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. 

  • Vad vill du göra på lovet?

   Varje år anordnar Höganäs kommun olika lovaktiviteter för barn och ungdomar. Vi vill veta vilka aktiviteter du helst ser i lovprogrammen!

  • Vikariepoolen

   Här anmäler du ditt intresse för att finnas med i vikariepoolen för förskola, fritidshem samt kök.

  • Vuxenutbildning - begär intyg

   Ska du påbörja eller har avslutat en kurs hos Vuxenutbildningen i Höganäs kan du här beställa antagningsbesked, studieintyg eller betyg. 

  Vatten och avlopp (6)

  • Omkoppling dagvatteninstallation - anmälan

   Endast om du har uppmanats av kommunen att åtgärda felkopplade stuprör, spygatter eller motsvarande skickar du in din anmälan om omkoppling av dagvatteninstallationen via denna e-tjänst.

  • SMS-avisering vattennät

   Vid driftstörningar och planerade underhåll informerar vi fastighetsägarna via sms. Du kan själv se vilka nummer som är registrerade för din fastighet samt lägga till och ta bort telefonnummer.

  • Översvämning - skadeanmälan

   Snabbt och lätt via e-tjänsten!
   Här kan du som lagfaren fastighetsägare skicka in en anmälan om skada vid översvämning.

  Överförmyndarnämnd (9)

  • Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

   Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

  • Avsluta uppdrag som god man eller förvaltare

   Här kan du som är god man eller förvaltare begära att få avsluta ditt uppdrag.

  • Intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare

   Här kan du lämna en intresseanmälan om du vill bli god man eller förvaltare.

    

  • Samtycke fast egendom (förmyndare)

   För att köpa eller sälja fast egendom eller bostadsrätt för omyndigs räkning behöver du som förmyndare först ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.

  • Samtycke till arvskifte (förmyndare)

   Om du som förmyndare/förälder tar del i ett arvskifte för ditt barns räkning, behöver du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskiftet.

  • Samtycke till att låta omyndig driva företag

   Föräldrar (förmyndare) får inte utan överförmyndarnämndens samtycke låta sitt omyndiga barn bedriva rörelse. Föräldrar får inte heller utan överförmyndarnämndens samtycke själva driva rörelse för barnets räkning. Här kan du ansöka om överförmyndarnämndens samtycke.